AKTUALNOŚCI

19 GRUDNIA 2019r. odbyła się Sesja

Opublikowano .

W dniu 19 GRUDNIA 2019r. odbyła się Sesja z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 22 sierpnia 2019r.
 4. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 28 października 2019r.
 5. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 15 listopada 2019r.
 6. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 7. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr 216/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego
  z dnia 4 grudnia 2019r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie, a także specjalności
  i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie w 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania
  i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
  w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez powiat żuromiński, a także warunków zwolnienia z tych opłat.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
  i ochroną dróg.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu
  z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.

16.1. Autopoprawka do budżetu na 2020 rok - w rozdziale drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe w Żurominie.
Zwiększenie  o kwotę 605 085 zł w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
16.2. Autopoprawka do budżetu na 2020 rok - w rozdziale niedopłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Żurominie.
Przesunięcie kwoty 30 030 zł z paragrafu wynagrodzenia bezosobowe na paragraf zakup usług pozostałych.
16.3. Autopoprawka do budżetu na 2020 rok - w załączniku Nr 3 Przychody i rozchody w 2020r.
16.4. Autopoprawka do budżetu na 2020 rok - z załącznika Nr 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową - w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020 - wykreśla się pozycję 3 zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4602W Przełęk - Niechłonin - Kuczbork w miejsowości Nowa Wieś - kwota 380 205 zł.
16.5. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

18.Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Powiatu Żuromińskiego na 2020 rok.

19.Przyjęcie planów pracy poszczególnych Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego na 2020 rok.

19.1. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żuromińskiego na 2020 rok.
19.2. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu Rady Powiatu Żuromińskiego na 2020 rok.
19.3. Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Żuromińskiego na 2020 rok.
19.4. Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Edukacji Rady Powiatu Żuromińskiego na 2020 rok.
 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.

Po zakończeniu Sesji odbyło się spotkanie Wigilijne z udziałem Dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego w Żurominie, Dyrektorów/Kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu żuromińskiego.

Na spotkanie przybyli Harcerze ZHP Żuromin z Panią Barbarą Lejeń z światełkiem betlejemskim oraz uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej po kierownictwem Pani Katarzyny Wrzosek, którzy zaśpiewali kolędy.

IMG 3133IMG 3134IMG 3135IMG 3136IMG 3137IMG 3138IMG 3139IMG 3140IMG 3144

e-max.it: your social media marketing partner