AKTUALNOŚCI

18 listopada 2019 r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 18 listopada 2019r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za rok 2019 i 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
  w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu
  w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Żurominie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie w pięcioletnie Technikum
  w Żurominie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zielonej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej w pięcioletnie Technikum w Zielonej wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żurominie wchodzącego
  w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żurominie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Żurominie i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego
  w Żurominie wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego w Żurominie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Żurominie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie oraz zmiany uchwały, na podstawie której utworzono zespół.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań publicznych w przedmiocie dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników zatrudnionych
  u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do branżowych szkół
  I stopnia prowadzonych przez powiat żuromiński.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań publicznych w przedmiocie dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników zatrudnionych
  u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do branżowych szkół
  I stopnia prowadzonych przez inne powiaty.
 13. Podjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2019.
 16. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 17. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

IMG 3059IMG 3060IMG 3061IMG 3062IMG 3063

e-max.it: your social media marketing partner