20 LAT POWIATU pozioma

profilaktyka

Na szczepienie można się zapisać w rejestracji szpitala.

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

W dniu 30 WRZEŚNIA 2019r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego.

Opublikowano .

Porządek  obrad przedstawiał się następująco :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/35/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 7. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego
  w Żurominie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
 9. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych oraz zmiany jego aktu założycielskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych.
 11. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński oraz zasad zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.
 12. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2019.
 15. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 16. Podjęcie Apelu w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej szpitali powiatowych.
 17. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.          

Na tej Sesji Rada Powiatu podjęła Apel w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej szpitali powiatowych.

APEL 30 WRZESNIA.pdf

Sesja Rady Powiatu Zurominskiego - 30.09.2019r_100.jpg

e-max.it: your social media marketing partner