20 LAT POWIATU pozioma

AKTUALNOŚCI

Przebudowa drogi powiatowej w m. Bądzyn

Opublikowano .

W wyniku pozytywnej oceny złożonego we wrześniu 2018r. do Wojewody Mazowieckiego w ramach naboru do Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wniosku Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4614W w m. Bądzyn”, realizacja ww. zadania objęta została dofinansowaniem w ramach nowego programu wsparcia przebudowy dróg lokalnych pn. Fundusz Dróg Samorządowych”.
Wartość zgłoszonego zadania wynosiła 2 382 347,89 zł a przyznane dofinansowanie wg wniosku aplikacyjnego – 1 191 173 zł. W chwili obecnej Powiat Żuromiński dokonał wyłonienia Wykonawcy Robót – Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o., Ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin oraz Inspektora Nadzoru – Firma Projektowo–Usługowa „PROBUD”, Ul. Staszica 97, 09 – 200 Sierpc. Poprzetargowa wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim wynosi – 1 447 442,36 zł, a zaktualizowana wysokość dofinansowania zostanie określona w umowie z Wojewodą Mazowieckim na poziomie 50% wysokości kosztów kwalifikowalnych robót.
Zakresem rzeczowym zadanie obejmuje przebudowę drogi w m. Bądzyn – odcinek drogi o długości 0,9 km – nawierzchnia, chodniki, kanalizacja deszczowa, oznakowanie pionowe i poziome. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, realizacja zadania w terenie i jego odbiór winna nastąpić do końca 2019r.
W dniu 11 czerwca 2019r. w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Wojewoda Mazowiecki – Pan Zdzisław Sipiera wręczył przedstawicielom samorządów z subregionu ciechanowskiego symboliczne czeki na dofinansowanie zadań, dotyczących przebudowy dróg w ramach ww. Programu.
Więcej informacji na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/38447,Fundusz-Drog-Samorzadowych-promesy-dla-subregionow-ciechanowskiego-i-ostroleckie.html

Promesy FDS - Badzyn.jpg

e-max.it: your social media marketing partner