20 LAT POWIATU pozioma

AKTUALNOŚCI

VI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

Porządek obrad  i dwa apele.
W dniu 25 KWIETNIA 2019r. ( CZWARTEK ) o godz. 13.00 odbyła się zwyczajna VI Sesję Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad: 
 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie za rok 2018.
 5. Przyjęcie Informacji o stanie przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie powiatu żuromińskiego w roku 2018.
 6. Przyjęcie Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 8. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej, w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku.
 10. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2019.
 13. Podjęcie Apelu w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego realizacji art. 94 ust.2 ustawy z dnia 26 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne.
 14. Podjęcie Apelu w sprawie poparcia Apelu Rady Miejskiej w Bieżuniu w sprawie wykupienia i rewitalizacji Zespołu Pałacowo - Parkowego w Bieżuniu.
 15. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
 16. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 17. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

pdfDOC250419.pdf766.17 KB

DOC250419-001.pdf

IMG 1247IMG 1248IMG 1249IMG 1250IMG 1251

e-max.it: your social media marketing partner