20 LAT POWIATU pozioma

AKTUALNOŚCI

29 PAŹDZIERNIKA 2018r. ODBYŁA SIĘ OSTATNIA SESJA

Opublikowano .

29 PAŹDZIERNIKA 2018r. ( PONIEDZIAŁEK ) o godz. 14.00 ODBYŁA SIĘ OSTATNIA SESJA

Z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ulicy Olszewskiej 7 w Żurominie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek prowadzonych na terenie Powiatu Żuromińskiego przez inne niż Powiat Żuromiński osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/251/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26.04.2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/285/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2018r. zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku.
 12. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 14. Wolne wnioski i zapytania.

IMG 8553IMG 8554IMG 8555IMG 8556IMG 8557IMG 8569IMG 8573IMG 8579IMG 8588IMG 8599IMG 8603IMG 8607IMG 8610IMG 8612IMG 8619IMG 8623IMG 8627IMG 8632IMG 8636IMG 8641IMG 8643IMG 8645IMG 8646IMG 8647IMG 8648IMG 8649IMG 8650IMG 8652IMG 8661Przewodniczący Rady

e-max.it: your social media marketing partner