pdfWAŻNE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIAW PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

thumb koronawirus

pdfJak zapobiegać zakażeniu

Wszelkie dodatkowego przydatne informacje i zalecenia związane koronawirusem dostępne są na rządowej stronie pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus

KOMUNIKAT STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniami związanymi z koronawirusem mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, informuję:

 1. Jeżeli masz objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem , a więc: gorączkę, suchy kaszel, duszność i problemy z oddychaniem wówczas:
  • zadzwoń do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żurominie , nr tel. 502 530 980 lub 23/6572217, lub na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia nr 800 190 590 aby uzyskać informację, jak dalej postępować;
  • zgłoś się do szpitala zakaźnego (najbliższy w Ciechanowie, tel. 23/ 67 30 340 lub w Płocku);
   • Nie zgłaszaj się do przychodni POZ ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia czy jest to potrzebne. Unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa. Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj telefonicznie.
 2. W trosce o Twoje bezpieczeństwo a także bezpieczeństwo pracowników Starostwa i jednostek powiatowych, a w szczególności Wydziału Komunikacji i Transportu apeluję o załatwianie spraw tylko ważnych i niezbędnych, wszelkie inne proszę odłożyć na czas późniejszy. Zachęcam do ograniczenia bezpośrednich kontaktów z urzędem i jeśli to możliwe, do załatwiania spraw telefonicznie lub droga e-mailową.
 3. W związku z zamknięciem szkół, przedszkoli, żłobków część pracowników będzie zmuszona zająć się własnymi dziećmi, może to spowodować utrudnienia w przyjmowaniu interesantów i wydłużyć czas załatwiania spraw.Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Szanowni Państwo, w związku powyższym liczę na odpowiedzialną postawę , zachowanie spokoju oraz zastosowanie się do komunikatów i wskazówek organów sanitarnych i państwowych.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻUROMINIE

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, wszystkie sprawy w Starostwie Powiatowym w  Żurominie od 16 marca 2020 (poniedziałek) do odwołania będą załatwiane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonu oraz poprzez platformę ePUAP. Adresy , telefony kontaktowe dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żurominie.

W sprawach pilnych klienci przyjmowani będą po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty bezpośrednio z pracownikiem danego wydziału.

Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻUROMINIE

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania nie będzie prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie.

W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki klienci przyjmowani będą po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty bezpośrednio z pracownikiem Wydziału.

W tym celu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 23 65 72 710 lub 23 65 33 257.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

apel koronawirus
Żuromin6

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

Pierwsza dostawa środków ochrony osobistej

Opublikowano .

Dziś do naszego szpitala trafi pierwsza dostawa środków ochrony osobistej, zakupionych ze środków przekazanych przez Samorząd Powiatowy. Będą to maski ochronne FFP2 -230 szt, kombinezon ochronny -51 szt oraz ochraniacze na buty, wartość zakupu 15 tys. złotych. Nieodpłatnie 800 par rękawiczek ochronnych przekazał Pan Adam Czarnomski- dziękujemy bardzo. Nadal trwa zbiórka środków na zakup respiratora, pieniądze można wpłacać bezpośrednio na konto szpitala lub poprzez "Zrzutka.pl".

91843348 2970607929693093 3387333010050252800 n92000308 3759516640787186 8387161682647973888 n

Podpisanie umowy na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 27 marca  2020 r. podpisał umowę na  wykonanie zadania pn.: ,,Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu, aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu żuromińskiego  oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wybranych projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu” z firmą  TAXUS UL Sp. z o.o. ul. Płomyka 58, 02-491 Warszawa, za  cenę brutto w wysokości: 62.230,33zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych 33/100), termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 16.10.2020r. 

26 marca 2020 r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 26 marca 2020r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego. 
Z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 27 stycznia 2020r.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi.
 6. Przyjęcie Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2019r.
 7. Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie.
 10. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żurominie za rok 2019.
 11. Przyjęcie Oceny bezpieczeństwa sanitarnego powiatu żuromińskiego za rok 2019.
 12. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie za 2019 rok.
 13. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie za rok 2019.
 14. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie za rok 2019.
 15. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie za rok 2019 i wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej na rok 2020.
 16. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie za rok 2019.
 17. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu żuromińskiego na lata 2019 - 2023” za rok 2019.
 18. Przyjęcie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu żuromińskiego w 2019 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.
 21. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 22. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad.               

IMG 3438IMG 3439IMG 3440IMG 3441IMG 3442

Zmiany w Inspekcji Sanitarnej

Opublikowano .

Z dniem 15 marca 2020 roku na podstawie ustawy z 23 stycznia 2020 roku o zmianie ustawy o państwowej inspekcji sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020,poz.322) państwowe powiatowe inspektoraty sanitarne zostały włączone w struktury administracji rządowej zespolonej w województwie.

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny  będzie przedstawiał przynajmniej raz w roku radzie powiatu informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. W oparciu o przedłożoną informację rada powiatu będzie upoważniona do występowania z wnioskami o podjęcie działań przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu zapewnienia należytego stanu bezpieczeństwa sanitarnego.

Ponadto wójt ,burmistrz, prezydent miasta w przypadkach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy, a w szczególności zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, może wystąpić do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.

Informacja nt. sesji Rady Powiatu Żuromińskiego w dniu 26 marca 2020r.

Opublikowano .

Niniejszym informuję, że zaplanowana na dzień 26 marca 2020r. na godz. 12.00 Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego odbędzie się.

Podjąłem decyzję o wykluczeniu publiczności i prasy z udziału w Sesji Rady. Decyzja ta podyktowana została troską o zdrowie mieszkańców i mieszkanek w związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na koronawirusa. Proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji, proszę przekazać za pośrednictwem Radnych.

Najbliższe posiedzenie Rady mieszkańcy i mieszkanki mogą śledzić przebieg za pośrednictwem transmisji video, która zwyczajowo prowadzona jest on-line na stronie www.bip.zuromin-powiat.pl w zakładce Transmisje Rady.

Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego

Mirosław Różański

KOMUNIKAT związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemicznym wynikającym z zagrożenia koronawirusem

Opublikowano .

W związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemicznym wynikającym z zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, od dnia 16 marca br. w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne zarówno naszych Klientów, jak i pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu tutejszego Starostwa, będzie tam prowadzona bieżąca obsługa tylko w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki, po uprzedniej telefonicznej rezerwacji wizyty.

Załatwianie spraw będzie się odbywało w sposób następujący:

 • rejestracja pojazdów, w godz. 8:00-11:30 (tel. 23 653 32 57 wew. 21 i 22 lub 657 27 10),
 • uprawnienia kierowców, w godz. 11:30-13:30 (tel. 23 653 32 57 wew. 24 lub 657 27 10),
 • transport drogowy, w godz. 13:30-15:00 (tel. 23 653 32 57 wew. 25 lub 657 27 10).

Klienci będą wpuszczani do budynku Wydziału pojedynczo o ustalonej wcześniej godzinie i po okazaniu dokumentu tożsamości. Obsługa Klienta będzie się odbywała w wyznaczonym do tego celu miejscu. Prosimy o stosowanie się do poleceń wydawanych przez obsługującego Państwa urzędnika.

Dodatkowo od dnia 18 marca będzie wystawiana urna przed wejściem do Wydziału w godz. 8:00-15:00, do której będzie można wrzucać wyłącznie zawiadomienia o zbyciu i nabyciu pojazdu już zarejestrowanego przez Starostę Żuromińskiego. Formularze zawiadomień będą dostępne przy urnie. Prosimy o wrzucanie do urny tylko tych zawiadomień. Wszystkie inne dokumenty będą bowiem pomijane.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość, jednak ograniczenie kontaktu osobistego stanowi naturalne rozwiązanie prewencyjne, które może wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.

Starosta Żuromiński

starosta

Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona

Opublikowano .

Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek (13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność.
Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.
Rozporządzenie przewiduje, że dziś (13 marca br.) zakończą działanie powiatowe komisje lekarskie kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju. Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. NIE MAJĄ już tego obowiązku. Wezwania te tracą ważność.
Szacuje się, że w okresie od 2 lutego br. do chwili obecnej (12 marca br.) powiatowe komisje lekarskie wydały orzeczenia lekarskie dla około 35-40 proc. osób zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Natomiast pozostałe osoby zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
Źródło: MSWiA