Informacje o zarządzie

Przebudowa drogi powiatowej wraz z przebudową mostu w miejscowości Chrapoń

Opublikowano .

Zakończyły się prace, związane z realizacją zadania pn.: ,,Przebudowa mostu w miejscowości Chrapoń wraz z drogą dojazdową nr  4619W  Mościska  –  granica  województwa  – Chrapoń  –  Lutocin” . Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12, która wykonała niniejsze zadanie za  cenę brutto w wysokości 2 352 289,47 zł  (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 47/100).

Na realizacje przebudowy mostu wraz z odcinkiem drogi Zarząd Powiatu pozyskał kwotę w wysokości 1 072 400,00 zł przyznaną przez Ministra Finansów w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, oraz kwotę 100 000,00 zł, jako pomoc finansową Gminy Lutocin. Pozostałe środki na realizację zadania pochodzą z budżetu powiatu. 

2014 Chrapon VI 32014 Chrapon VI 52014 Chrapon VI 122014 Chrapon VI 14

e-max.it: your social media marketing partner