Informacje o zarządzie

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 13 marca 2014 r. podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania  pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz od km 6+280,00 do km 14+429,00 z  firmą Projektowo – Usługową „PROBUD” ul. Staszica 97, 09 – 200 Sierpc za cenę brutto w wysokości: 68 880,00 zł  (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt  złotych 00/100).Termin wykonania opracowania został ustalony na dzień 31.10.2014 r.
e-max.it: your social media marketing partner