Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

RODO

RODO

Opublikowano .

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Żuromiński z siedzibą przy ul. Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi wyznaczony został Inspektor ochrony danych - p. Ewelina Sikorska, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Żurominie ul. Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj. :
  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań, (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań, (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia).
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któraego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Starostwo Powiatowe w Żurominie. Przy czym podanie danych jest: -obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; -dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ,w tym również w formie profilowania.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

 

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (podmiot danych), jest uprawniona do wniesienia żądania do Starostwa Powiatowego w Żurominie o realizację praw przysługujących jej na mocy RODO tj.:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Osoba, której dane dotyczą realizuje swoje prawa drogą tradycyjną (papierową) na adres: Starostwo Powiatowe w Żurominie, Plac Józefa Piłsudskiego 4. 09-300 Żuromin lub elektroniczną na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Starostwo Powiatowe w Żurominie rozpatruje żądania osób, których dane dotyczą, z należytą starannością, uwzględniając stosowane przepisy prawa oraz prawa i wolności innych osób, których dane mogą dotyczyć.
 4. Zgłoszenie żądania osoby fizycznej w zakresie realizacji praw winno zawierać:
 5. Dane dotyczące osoby fizycznej: imię, nazwisko, adres, opcjonalnie numer telefonu (dla szybszego kontaktu);
 6. Opis zgłaszanego żądania wraz ze wskazaniem ewentualnych zastrzeżeń;
 7. Podpis osoby zgłaszającej żądanie w przypadku zgłoszeń pisemnych;
 8. Pełnomocnictwo jeśli w imieniu zgłaszającego żądanie działa pełnomocnik;
 9. Informacje o preferowanej formie odpowiedzi, jeśli kanał odpowiedzi ma być inny niż zgłoszone żądanie;
 10. W szczególnych przypadkach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą (np. poprzez uzyskanie wglądu do dokumentu potwierdzającego tożsamość);
 11. Żądanie będzie realizowane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie jednego miesiąca od trzymania żądania osoby fizycznej. W przypadku skomplikowanego żądania lub znacznej liczby zgłoszonych żądań, administrator w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania osoby fizycznej, poinformuje osobę fizyczną, której dane dotyczą, o przedłużeniu terminu o maksymalnie kolejne dwa miesiące wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.
 12. W przypadku, gdy żądanie osoby fizycznej nie może zostać uwzględnione Administrator poinformuje osobę fizyczną w ww. terminach o odmowie realizacji żądania wraz z podaniem przyczyn.
 13. Czynności Administratora podejmowane w odpowiedzi na zgłoszone żądania są wolne od opłat. Jeżeli jednak można wykazać i udokumentować iż żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, można pobrać rozsądną opłatę za udzielenie informacji albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. Przy wyliczeniu wysokości opłaty uwzględnia się administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań;
 14. Administrator ułatwia osobie, której dane dotyczą, wykonanie praw jej przysługujących poprzez zamieszczenie w BIP oraz na tablicy informacyjnej w urzędzie Starostwa kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, do którego kieruje się żądania.
e-max.it: your social media marketing partner