Aktualności dotyczące organizacji pozarządowych

Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach

Opublikowano .

20 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw) wprowadzająca szereg istotnych, poniżej zamieszczonych zmian:

STOWARZYSZENIA REJESTROWE:

 • Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. Statut stowarzyszenia może zawierać możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 • W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).
 • zmniejszenie ilości założycieli stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS z 15 do 7.
 • Likwidacja komitetu założycielskiego - rejestracji nowo utworzonego stowarzyszenia w KRS dokonuje zarząd.
 • Organ nadzoru nie opiniuje już statutu nowo powołanego podmiotu.
 • Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu. W sprawie wpisu zmiany statutu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla wpisu stowarzyszenia do tego rejestru.
 • O wpisie zmiany statutu stowarzyszenia sąd zawiadamia właściwy organ nadzorujący, przesyłając mu odpis postanowienia i tekst jednolity zmienionego statutu.

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE:

 • Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
 • Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.
 • Stowarzyszenie zwykłe reprezentuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd.
 • Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
 • Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
  • nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  • ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego (np. użytkowanie, zastaw, hipoteka),
  • zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
  • przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
  • zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
 • Stowarzyszenie zwykłe nie może:
  • powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
  • zrzeszać osób prawnych,
  • prowadzić działalności gospodarczej,
  • prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 • Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach

Zasady tworzenia stowarzyszeń zwykłych:

 • Osoby w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe:
  • uchwalają regulamin działalności,
  • określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego,
  • cel lub cele,
  • teren i środki działania,
  • siedzibę,
  • przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,
  • zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego
 • Organy w stowarzyszeniu zwykłym
  • Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
  • Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.
 • Rejestracja stowarzyszenia zwykłego
  Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych dołączając:
  • regulamin działalności,
  • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
  • adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu. Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.

 • Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa.
 • Wpis do ewidencji stowarzysze ń zwykłych
  • Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia:
   • wpływu wniosku o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek, o zakazanie działalności,
   • uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek
 • Organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.
 • Stowarzyszenie zwykłe składa organowi nadzorującemu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany.
 • Stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania:
  • przedstawiciela,
  • członków zarządu,
  • organu nadzoru.
 • Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe
 • Stowarzyszenie zwykłe liczące co najmniej siedmiu członków, może przekształcić się w stowarzyszenie.
 • Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego, wyrażonej w drodze uchwały, zawierającej:
  1. nazwę i siedzibę stowarzyszenia,
  2. powołanie władz stowarzyszenia,
  3. przyjęcie statutu stowarzyszenia, który stanowi załącznik do uchwały,
  4. sprawozdanie finansowe stowarzyszenia zwykłego sporządzone na określony dzień w miesiącu poprzedzającym podjęcie uchwały o przekształceniu, które stanowi załącznik do uchwały.
 • Informację o podjęciu uchwały o przekształceniu przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd stowarzyszenia niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości oraz zawiadamia o podjęciu tej uchwały wierzycieli stowarzyszenia zwykłego.
 • Stowarzyszenie zwykłe zawiadamia członków o zamiarze przekształcenia nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu.
 • Do zawiadomienia należy dołączyć:
  1. projekt statutu stowarzyszenia,
  2. informacje o aktywach i pasywach stowarzyszenia zwykłego.
 • Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego następuje z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Sąd rejestrowy przesyła niezwłocznie właściwemu organowi nadzorującemu odpis postanowienia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z zaświadczeniem o wpisie stowarzyszenia. Właściwy organ nadzorujący z urzędu wykreśla stowarzyszenie zwykłe z ewidencji.
 • Wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego składają i podpisują wszyscy członkowie zarządu.
 • Do wniosku dołącza się uchwałę o przekształceniu wraz z zaświadczeniem o wpisie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji, wydanym nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem podjęcia uchwały o przekształceniu.
 • Stowarzyszenie zwykłe zostaje rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wstępuje ono we wszystkie prawa i obowiązki stowarzyszenia zwykłego, a członkowie stowarzyszenia zwykłego stają się członkami stowarzyszenia.
 • Ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach publicznych przejścia na stowarzyszenie praw ujawnionych w tych księgach lub rejestrach następuje na wniosek stowarzyszenia.
 • Członkowie przekształcanego stowarzyszenia zwykłego odpowiadają na dotychczasowych zasadach, solidarnie ze stowarzyszeniem za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego, powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres roku, licząc od dnia przekształcenia. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia okaże się bezskuteczna.

OBOWIĄZKI STOWARZYSZEŃ:

 • W terminie 24 mie sięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, stowarzyszenia działające na podstawie przepisów dotychczasowych dostosują swoje statuty do wymagań ustawy.
 • W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów do tychczasowych.

WPIS DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH

 • Komitet założycielski klubu sportowego składa do organu ewidencyjnego wniosek o wpis do ewidencji wraz ze:
  1. statutem,
  2. listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania,
  3. oraz własnoręczne podpisy założycieli,
  4. a także informacją o adresie tymczasowej siedziby klubu sportowego.

Klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych wpisanych do ewidencji składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian w ewidencji.

PODMIOTY, KTÓRE NIE PRZEREJESTROWAŁY SIĘ DO KRS

Podmioty zarejestrowane przez dawne sądy wojewódzkie, które nie przerejestrowały się do KRS:

 • na mocy art. 9 ust. 2 i ust. 2a Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym rejestrze Sądowym do czasu rejestracji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r., zachowują moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych.
 • Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z przepisami ustawy o KRS, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie tej ustawy (o KRS) i które do dnia 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do rejestru, uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r.
e-max.it: your social media marketing partner