Inwestycje powiatu

Oddanie odcinka drogi powiatowej Nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo do użytku

Opublikowano .

Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi  powiatowej  nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo”.  Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, która po ostatecznych rozliczeniach wykonała niniejsze zadanie za cenę brutto w wysokości: 451 379,67 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 67/100). Zakresem rzeczowym zadanie objęło prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni na odcinku o długości ok. 0,47 km, budowę chodnika, roboty związane z budową zatoki autobusowej a także odwodnienie drogi.

W dniu 19 września 2014r. miało miejsce uroczyste oddanie drogi do użytkowania.

W uroczystym otwarciu nowo przebudowanego odcinka drogi uczestniczyli: Starosta Żuromiński – Janusz Welenc, Wicestarosta Żuromiński – Mieczysław Olszlgier, członkowie Zarządu Powiatu Żuromińskiego – Waldemar Jacek Cecelski  i Bernard Jabłoński, Radny Rady Powiatu Żuromińskiego – Zbigniew Włocki, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń – Andrzej Szymański, przedstawiciele wykonawcy robót – Firmy ,, STRABAG Sp. z o.o. – Marcin Zaręba oraz Damian Domagała, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie – Jolanta Kalkowska, Kierownik Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie – Stanisław Drążewski, Inspektor nadzoru robót drogowych – Wojciech Jarzynka, sołtysi wsi Sadłowo i Sadłowo – Parcele – Ludwik Jagielski oraz Jacek Dobies a także przedstawiciele mieszkańców wsi Sadłowo i Sadłowo – Parcele.

Inwestycja ta realizowana była w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, których dysponentem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, uzyskując dofinansowanie w wysokości 120 000,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu żuromińskiego.

Sadlowo 2014 odbior 6Sadlowo 2014 odbior 37Sadlowo 2014 otwarcie 3Sadlowo 2014 otwarcie 8Sadlowo 2014 otwarcie 15Sadlowo 2014 otwarcie 23Sadlowo 2014 otwarcie 24

e-max.it: your social media marketing partner