Inwestycje powiatu

Remont chodnika w miejscowości Sławęcin

Opublikowano .

W dniu 14.08.2014r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Burmistrzem Miasta i Gminy Bieżuń umowę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przy remoncie chodnika w Sławęcinie (gmina Bieżuń). Obowiązkiem Powiatu Żuromińskiego jest udostępnienie Miastu i Gminie Bieżuń placu budowy na czas wykonania robót oraz protokolarnego przekazania materiałów budowlanych (kostka brukowa, krawęzniki oraz obrzeża chodnikowe) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami. Miasto i Gmina Bieżuń udzieli natomiast pomocy Powiatowi Żuromińskiemu w postaci materiałów budowlanych (piasek, pospółka, kruszywo, cement), sprzętu oraz robocizny). Wykonanie robót budowlanych ustalono do dnia 31.10.2014r. Szacunkowa wartość robót wynosi ponad 83 tys. zł.
e-max.it: your social media marketing partner