AKTUALNOŚCI

Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego 11.12.2020

Opublikowano .

11 grudnia 2020r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:


1.Otwarcie obrad.
2.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu obrad z Sesji z dnia 29 października 2020r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020 w Powiecie Żuromińskim.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.
6.Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat obowiązujących w 2021r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia istotnych dla wspólnoty samorządowej problemów gospodarowania wodami na terenie powiatu żuromińskiego.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.
11.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2021.
   12.1.Autopoprawka do budżetu na 2021 rok - w dochodach w dziale oświata i wychowanie, rozdział pozostała działalność, Powiat Żuromiński - zgodnie z zawartym Aneksem do Porozumienia wprowadzono zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 13 000 zł na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
   12.2.Autopoprawka do budżetu na 2021 rok - w dochodach w dziale ochrona zdrowia, rozdział zwalczanie narkomanii, Powiat Żuromiński w związku z pismem Miasta i Gminy Lubowidz z dnia 5 listopada 2020r. dotyczącym umowy o współpracy w zwalczaniu patologii społecznych wprowadza się środki z dotacji celowej w wysokości 3 000 zł.
   12.3.Autopoprawka do budżetu na 2021 rok - w wydatkach w dziale oświata i wychowanie, rozdział pozostała działalność, Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie wprowadzono kwotę 13 000 zł na realizację programu kompleksowego wsparcia „Za życiem”, który będzie realizowany przez Szkołę Podstawową Specjalną w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie.
   12.4.Autopoprawka do budżetu na 2021 rok - w wydatkach w dziale ochrona zdrowia, rozdział zwalczanie narkomanii, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie wprowadzono środki z dotacji celowej w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie psychologa od uzależnień narkotykowych.
   12.5.W treści Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2021 do §11 dodaje się upoważnienie w brzmieniu: „6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
a)zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b)zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c)zwrotem płatności otrzymywanych z budżetów europejskich”.
   12.6.Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2021.
13.Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Powiatu Żuromińskiego na 2021 rok.
14.Przyjęcie planów pracy poszczególnych Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego na 2021 rok.
   14.1. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żuromińskiego na 2021 rok.
   14.2. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu Rady Powiatu Żuromińskiego na 2021 rok.
  14.3. Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Żuromińskiego na 2021 rok.
   14.4. Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Edukacji Rady Powiatu Żuromińskiego na 2021 rok.
15.Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
16.Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
17.Wolne wnioski.
18.Zamknięcie obrad.      

IMG 3997IMG 3999IMG 4000IMG 4001IMG 4002

e-max.it: your social media marketing partner