AKTUALNOŚCI

"Pogodne Lato"

Opublikowano .

W ramach programu profilaktyczno-terapeutycznego pn. "Pogodne Lato" dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, zespół rekrutacyjny powołany Zarządzeniem Nr 36/2020 Starosty Żuromińskiego w dniu 12.10.2020r. zakwalifikował do programu 46 dzieci w wieku 8-15 lat. Bezpośrednim realizatorem programu jest Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku. Zadanie z ramienia Powiatu Żuromińskiego koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie. 

Program realizowany będzie w innej, niż w latach poprzednich, formie. Nie będzie to wypoczynek, ale zajęcia i spotkania w miejscu zamieszkania dziecka obejmujące trzy elementy spotkanie informacyjne, cykl zajęć zdalnych, spotkanie podsumowujące.

Spotkanie informacyjne wychowawców z uczestnikami, przeprowadzone zostanie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi dla minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w trzech miejscach na terenie powiatu. Celem spotkania będzie zapoznanie uczestników z wychowawcami; przekazanie informacji dotyczącej zasad i sposobu korzystania z platformy internetowej i udziału za jej pośrednictwem w realizacji zajęć profilaktycznych, nauka korzystania z przygotowanych dla uczestników materiałów programowych i ich dystrybucja, realizacja zajęć profilaktycznych,  dystrybucja wśród uczestników części wyprawek.

Cykl zajęć zdalnych prowadzonych poprzez Internet będzie obejmował treści edukacyjno-wychowawcze w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz problematyki uzależnień. Każda z grup uczestników zamieszkujących Powiat Żuromiński, w trakcie trwania cyklu zajęć, objęta będzie opieką wychowawców i pedagogów dostępnych za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych (telefon, e-mail, komunikator). Zajęcia prowadzone będą przy współpracy, m.in.  Straży Pożarnej, Policji, Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczyć będą ogólnych zasad bezpieczeństwa zarówno w życiu realnym, jak i cyberprzestrzeni.  

Spotkanie podsumowujące zorganizowane zostanie w formie pikniku dla uczestników „Pogodnego Lata” na terenie Powiatu Żuromińskiego. Wezmą w nim udział również inne dzieci pochodzące z rodzin, w których nie występuje problem alkoholowy. Formuła programu opierać się będzie o koncepcję gry terenowej poświęconej problematyce profilaktyki, realizowanej z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych, obejmującej różnorodne formy pracy harcerskiej, które pozwolą na realizację elementów programu profilaktycznego. Podczas spotkania nastąpi podsumowanie zadań realizowanych zdalnie oraz wręczenie pozostałej części wyposażenia uczestnika (tzw. „wyprawki”) i nagród.

Danuta Przybył
Dyrektor PCPR w Żurominie 
e-max.it: your social media marketing partner