AKTUALNOŚCI

,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4628 W Olszewo-Kosewo-Zielona w miejscowości Kosewo na odcinku od km 1+162,00 do km 1+864,00”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 12 października 2020r. podpisał umowę na  wykonanie zadania pn.:,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4628 W Olszewo-Kosewo-Zielona w miejscowości Kosewo na odcinku od km 1+162,00 do km 1+864,00z firmą  Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMEX” Sp. z o.o. Ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości 299.314,60( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czternaście złotych 60/100.
Termin zakończenia robót  do dnia 30.11.2020 r. ,termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.

IMG 3867IMG 3868IMG 3870IMG 3872

e-max.it: your social media marketing partner